REGULAMIN BIBLIOTEKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

5. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto Rady Rodziców trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty „ na zakup książek do biblioteki szkolnej ”.

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

10. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

11. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

12. Prawo korzystania z wypożyczonych podręczników przyznanych przez MEN, określa regulamin korzystania z podręcznika szkolnego (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2014).