REGULAMIN BIBLIOTEKI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DOBRCZU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 


1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do:

 

 • udostępniania książek i innych źródeł informacji,

 • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

 • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

 • wspierania nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,

 • dostarczania nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych,

 • wspomagania działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,

 • wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej.

 

 

 

2. Z biblioteki mogą korzystać:

 

 • uczniowie,

 • nauczyciele i pracownicy szkoły,

 • rodzice.

 

3. Dyrektor szkoły:

 

 • zatwierdza regulamin i plan pracy biblioteki szkolnej na dany rok szkolny, plan pracy biblioteki szkolnej stanowi załącznik do regulaminu biblioteki szkolnej na dany rok szkolny,

 • zatwierdza godziny otwarcia biblioteki,

 • zapewnia, w miarę posiadanych warunków lokalowych i finansowych, odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie biblioteki, tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na jej działalność – w sposób umożliwiający prowadzenie racjonalnego systemu zakupów materiałów bibliotecznych, książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych, multimedialnych i koniecznego sprzętu,

 • zatrudnia wykwalifikowanego nauczyciela bibliotekarza,

 • wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, powołuje komisję do przeprowadzenia skontrum,

 • zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza,

 • sprawuje nadzór nad biblioteką.

 

4. Rada Pedagogiczna:.

 

 • analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku),

 • zapoznaje się z regulaminem biblioteki.

 

5. Nauczyciele i wychowawcy:

 

 • współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

 • współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

 • znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w organizacji przydzielania i zwrotów podręczników oraz przeprowadzania skontrum,

 • współdziałają z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

 

5. Pierwsze w danym roku szkolnym wypożyczenie książki jest równoznaczne z uzyskaniem statusu czytelnika oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

 

 

6. Osoba korzystająca z biblioteki szkolnej jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem biblioteki i jego stosowania.

 

 

 

II. FUNKCJE I ZADANIA BIBLIOTEKI. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 


1. Biblioteka szkolna:

 

 • służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

 • rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

 • przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

 • stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

 • jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

 • wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

 • zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

 • wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

 • współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w szkole, środowisku i w rodzinie.

 

2. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

 

A. Praca pedagogiczna:

 

 • realizowanie zadań i działalności biblioteki zgodnie z zapisami ujętymi w statucie szkoły, regulaminie biblioteki szkolnej, planie pracy biblioteki oraz z obowiązkami bibliotekarza ujętymi w zakresie obowiązków,

 • udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

 • prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo (np. konkursy, wystawy, gazetki, spotkania itp.), bibliotekę i jej zbiory,

 • zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,

 • udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

 • współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, rodzicami, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

 • udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki szkolnej,

 • informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

 • współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych, tworzenia i upowszechniania źródeł informacyjnych, wspólnej organizacji imprez czytelniczych oraz wymiany doświadczeń bibliotekarzy.

 

B. Prace organizacyjno-techniczne:

 

 • troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki.

 • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły, przeprowadzanie ich selekcji,

 • wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 • klasyfikowanie, katalogowanie i prowadzenie ewidencji zbiorów,

 • organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

 • prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej aktywności czytelniczej uczniów,

 • planowanie pracy: opracowanie rocznego planu pracy biblioteki oraz planu działań rozwijających czytelnictwo,

 • składanie do dyrektora szkoły semestralnego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

 • planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,

 • korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

 

3. Inne obowiązki i uprawnienia:

 

 • odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

 • uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

 • współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,

 • współpraca z rodzicami,

 • współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi, instytucjami, organizacjami,

 • proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.

 

III. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 


1. Lokal biblioteki składa się z:

 

 • jednego pomieszczenia pełniącego rolę wypożyczalni i czytelni.

 

2. Wyposażenie biblioteki stanowią:

 

 • odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają : bezpieczne i funkcjonalne funkcjonowanie oraz udostępnianie zbiorów.

 

3. Czas pracy biblioteki:

 

 • biblioteka jest czynna codziennie (w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz w czasie przerw – aby umożliwić uczniom wypożyczanie książek),

 • szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone na drzwiach biblioteki oraz zamieszczone na stronie szkoły.

 

4. Zbiory:

 

A. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki.

 

B. Rodzaje zbiorów:

 

 • wydawnictwa informacyjne i albumowe,

 • programy i podręczniki szkolne,

 • lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów

 • wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,

 • czasopisma dla dzieci i młodzieży,

 • podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

 • dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,

 • materiały regionalne.

 

C. W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:

 

 • księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,

 • księgozbiór podręczny w czytelni,

 • zbiory wydzielone częściowo – w pracowniach i innych pomieszczeniach szkoły za pokwitowaniem ich odbioru przez nauczyciela na podstawie protokołu przekazania w użytkowanie wraz z deklaracją o przyjęciu odpowiedzialności materialnej.

 

D. Zabezpieczenie zbiorów

 

 • zamek patentowy w drzwiach do biblioteki, monitoring szkoły,

 • dostęp do kluczy biblioteki ma nauczyciel-bibliotekarz, sprzątaczki i konserwator,

 • klucze zapasowe przechowuje się w skrzynce na klucze znajdującej się w sekretariacie szkoły,

 • klucze zapasowe do biblioteki szkolnej mogą być użyte przez dyrektora szkoły, z-cę dyrektora lub sekretarkę w przypadku zagrożenia mienia biblioteki lub z powodu innych bardzo ważnych przyczyn,

 • za klucze zapasowe odpowiada sekretarka szkoły.

 

5. Finansowanie wydatków:

 

 • podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, sprzętu, druków bibliotecznych i innych niezbędnych materiałów,

 • planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły,

 • biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł.

 

 

 

IV. ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK I KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 

 

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

 • Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 • Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych przez siebie książek.

 • W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

 • Uczeń, który pomaga w pracach biblioteki otrzymuje uwagi pozytywne.

 

 

 

 1. Zasady wypożyczania książek – regulamin wypożyczalni.

 

 

 

 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

 • Jednorazowo można mieć wypożyczone 3 książki :
  a. lektury na okres 2 tygodni
  b. pozostałe książki na okres 1 miesiąca.

 • W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o wydłużenie terminu zwrotu.

 • Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.

 • Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

 • Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

 • W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

 • Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem dbają o to, aby uczniowie zwrócili do biblioteki wypożyczone książki.

 • Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, każdy czytelnik ma obowiązek rozliczenia się z biblioteką, czyli musi zwrócić wypożyczone książki.

 • Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do podbicia w bibliotece tzw. Karty obiegowej zaświadczającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

3. Zasady korzystania z czytelni – regulamin czytelni.

 

 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

 • Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

 • Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

 • Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

 • W czytelni obowiązuje cisza. Uczeń źle się zachowujący, głośny i hałaśliwy zostanie wyproszony. Może zostać ukarany czasowym zakazem wstępu do czytelni.

 • Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do „zeszytu czytelni”.

 • W czytelni nie wolno spożywać posiłków.

 • Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

 

4. Zasady korzystania z istniejących stanowisk komputerowych.

 

 • Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.

 • Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz z Internetu.

 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

 • Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

 • Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.

 • Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron WWW i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcia niepożądanych treści.

 • Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.

 • W przypadku, gdy wszystkie stanowiska komputerowe będą zajęte, a przyjdzie uczeń, który chciałby skorzystać z komputera w celu naukowym, uczeń, który zajmuje stanowisko w celu rozrywkowym, ma obowiązek ustąpić miejsca.

 • Urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka) znajdujące się w bibliotece przy stanowisku komputerowym nauczyciela obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza.

 • Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.

 • W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

 • Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

 • NIE WOLNO! wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych; zapisywać dokumentów na dysku twardym.

 • NIE WOLNO! wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających). W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika

 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 • Użytkowanie sprzętu komputerowego jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela. Zabrania się posługiwania własnymi płytami CD bez konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem.

 • Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 • Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary m.in. zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza /najczęściej do końca roku szkolnego/.