REGULAMIN STOŁÓWKI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGOW DOBRCZU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.
 2. Po drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie(według wykazu wychowawców)otrzymują herbatę.
 3. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.
 4. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznych w godzinach 11.00-13.45.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki, zamieszczone są na stronie internetowej szkoły a na tablicach informacyjnych przy stołówce i świetlicy szkolnej dodatkowo zamieszczane są jadłospisy na każdy tydzień.

§ 2

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

-          uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualne;

-          uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

-          pracownicy zatrudnieni w szkole, którzy opłacili posiłek.

 

§ 3

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 

 1. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów w stołówkach szkolnych określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków.
 3. Pracownicy szkoły korzystający z posiłków stołówce szkolnej pokrywają pełny koszt posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłków powiększony o koszt przygotowania posiłku(koszt wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej, koszt mediów).
 4. Wysokość opłaty za posiłek w stołówce szkolnej dla pracowników ustala dyrektor na podstawie sporządzonej kalkulacji uwzględniającej koszty, o których mowa w ust.4, dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
 5. Wsytuacjach wzrostu kosztów produktów lub z innych uzasadnionych przyczyn, w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki.

 

§4

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 

 1. Opłaty za wyżywienie na dany miesiąc należy dokonywać od 5 do 15 każdego miesiąca.
 2. Możliwość dokonywania opłat za obiady w formie elektronicznej lub w banku na rachunek bankowy szkoły: 91 8142 0007 0521 5294 2000 0001. Jeżeli wyżej wymienione dni są wolne od zajęć lekcyjnych, wpłat należy dokonywać odpowiednio wcześniej.

 

§5

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY I REZYGNACJA

 

 1. Odliczeń za czasową(powyżej trzech dni) nieobecność ucznia w szkole dokonuje się w następnym miesiącu.
 2. Zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w formie odpisania należności w następnym miesiącu.
 3. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności ucznia – (odwołanie obiadów na określony czas)-u intendenta szkoły osobiście lub pod numer telefonu sekretariatu szkoły- 53 381 89 26.
 4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole np. wycieczka, należy zgłosić ten fakt u intendenta co najmniej na dwa dni wcześniej.
 5. W celu pomniejszania wpłaty dokonanej w formie elektronicznej (odliczenia zgłoszeń nieobecności na obiadach) koniecznym jest uzgodnienie z intendentem ilości odliczanych dni oraz wpisanie w tytule przelewu:

Przykład bez odliczeń:

W tytule piszemy: obiady Jan Kowalski nr 50 za X kwota 60 zł

 1. W razie rezygnacji z obiadów należy poinformować intendenta w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację np.: o rezygnacji z dniem 1 listopada informujemy do dnia 25 października.

 

§6

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia i sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.
 4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 6. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązania są do pozostawienia okryć wierzchnich, obuwia oraz plecaków poza stołówką.
 7. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący nauczyciele i pracownik obsługi.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. We wszystkich sprawach związanych z organizacja pracy stołówki decyduje dyrektor SzkołyPodstawowej w Dobrczu.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.