DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                                                     

 

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.spdobrcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji  organów sektora publicznego.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Dobrczu http://www.spdobrcz.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

1.Data publikacji strony: 19.01.2018

2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które  nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie  są wykorzystywane  do realizacji bieżących zadań,

- zamieszczone informacje w postaci załączników w postaci są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest  niezbędny do opublikowania informacji,

- zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Informacje zwrotne, dodatkowe i  dane kontaktowe

1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów przeglądarki

2. Pod adresem http://www.spdobrcz.pl  dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu

ul. Długa 33

86-022 Dobrcz

tel. do sekretariatu: 52 3818926

adres e-mail: spdobrcz@dobrcz.pl

3. Pod adresem http://www.spdobrcz.pl/p,150,kontakt dostępny jest adres e-mailowy, który umożliwia przesłanie zgłoszenia w zakresie  braku dostępności cyfrowej.

4. Pod adresem http://www.spdobrcz.pl/p,150,kontakt dostępne są numery telefonów, które umożliwiają bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.

5. Pod adresy wymienione w punkcie 3 i 4  można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej  oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

1. Każdy ma prawo do wystąpienia  z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej  lub jakiegoś ich schematu. Można też żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi  oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę  otrzymania informacji  w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu  7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeśli zapewnienie  dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę, w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej  lub elementu strony internetowej  lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna- budynek w Dobrczu

            Długa 33

            86-022 Dobrcz

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od strony ulicy. Ponadto do budynku szkoły prowadzą trzy dodatkowe wejścia: od strony boiska – z tyłu szkoły, od strony parkingu – z boku szkoły oraz od strony placu zabaw – wejście z boku szkoły. Wszystkie wejścia wykorzystywane są jako ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu  są pracownicy obsługi. W sekretariacie znajduje się podgląd monitoringu obejmujący wejścia do szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych. Budynek nie posiada wind oraz podjazdów la osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz szkoły są oznakowane. Na terenie przyszkolnym znajdują się liczne miejsca parkingowe.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.